Skip to main content

Algemene voorwaarden

Wanneer je gebruik maakt van onze producten en services ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze goed door.

Download in PDF

Algemene voorwaarden SendCloud B.V.

Laatste update: februari 2023

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen die met een hoofdletter beginnen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt (woorden in het enkelvoud geven ook het meervoud aan en andersom):

 

Sendcloud: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap SendCloud B.V., gevestigd te (5611 EM) Eindhoven aan het Stadhuisplein 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 66572959;

Product: een door Sendcloud aan haar Klant geleverde goed, waaronder, doch niet uitsluitend verpakkingsmaterialen;

Dienst: een door Sendcloud aan haar Klant geleverde dienst;

Klant: de wederpartij van Sendcloud en de van diens concern deel uitmakende rechtspersonen;

Offerte: een aanbod van Sendcloud, waaronder, doch niet uitsluitend prijsopgaven en prijslijsten evenals relevante informatie vervat in mailings van Sendcloud of vermeld op de Website;

Overeenkomst: de afspraken tussen Sendcloud en de Klant;

Tarieven: door Vervoerders op enig moment gehanteerde tarieven, toeslagen of verzendkosten;

Vervoerder: de door Sendcloud namens de Klant ingeschakelde vervoerder voor de levering van Diensten of Producten waaronder, doch niet uitsluitend PostNL, DHL en Bpost;

Website: www.sendcloud.nl, www.sendcloud.be, www.sendcloud.com en alle andere websites beheerd door Sendcloud.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten en/of door Sendcloud verrichte handelingen, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de Klant.

 

2.2

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een Klant, waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval de Klant eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen. Voor toepasselijk verklaring van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door Sendcloud vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze voorwaarden.

 

2.3

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sendcloud aan de Klant zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door Sendcloud te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van een (potentiële) Klant geven deze nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

 

2.4

Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door Sendcloud zijn te allen tijde toegestaan. De Klant heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Sendcloud enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant.

 

2.5

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar mocht zijn c.q. verklaard mocht worden of worden vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In dat geval zullen partijen overleggen en zodanig nader overeenkomen dat de betreffende bepaling wordt vervangen door geldige, uitvoerbare en rechtskracht hebbende bepalingen, met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1

Alle Offertes van Sendcloud zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de Klant.

 

3.2

De Overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Sendcloud slechts bindend indien deze schriftelijk door Sendcloud zijn bevestigd. De Overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van Sendcloud, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is bevestigd c.q. ondertekend. Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van Sendcloud binden Sendcloud niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door Sendcloud zijn bevestigd. Een aanvaarding van een Offerte welke afwijkt van de inhoud van de Offerte, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat Sendcloud niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de Offerte afwijkt. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Sendcloud uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de Klant.

 

3.3

Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Sendcloud, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan Sendcloud verschuldigd is bij een door Sendcloud geaccepteerde opzegging van de Overeenkomst.

 

3.4

Kennelijke vergissingen, waaronder, doch niet uitsluitend, druk-, zet- of programmeerfouten, in Offertes of op de Website, ontheffen Sendcloud van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de Overeenkomst.

 

3.5

Indien in een Offerte meerdere Producten en/of Diensten worden aangeboden en per (groep) Product(en)/Dienst(en) een prijs wordt genoemd, dan geldt de Offerte slechts als geheel en heeft de Klant niet het recht om slechts een deel van de aangeboden Producten of Diensten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs. Offertes gelden alleen voor de specifiek daarin genoemde Producten en/of Diensten en niet voor toekomstige opdrachten, verkopen of leveringen.

 

3.6

Indien de Overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Sendcloud niettemin met instemming van de Klant een aanvang tot uitvoering van de Overeenkomst maakt, zal de inhoud van de Offerte als Overeenkomst gelden.

 

3.7

Sendcloud is tot aan het tijdstip dat levering van de Producten en/of Diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Annulering geschiedt door een schriftelijke mededeling.

 

Artikel 4 Registratie en geheimhouding

4.1

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten of Producten af te nemen dient de Klant zich via de Website te registreren. Nadat Sendcloud de Klant heeft goedgekeurd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail en kan de Klant gebruik maken van de Diensten en kan de Klant Producten afnemen. De werking van artikel 6:227b BW is uitgesloten. De Klant staat er jegens Sendcloud voor in dat de (tijdens de registratie) door de Klant aan Sendcloud verstrekt informatie juist en volledig is en voldoet aan de door Sendcloud voorgeschreven specificaties.

 

4.2

De Klant is verplicht om geheimhouding te betrachten omtrent de inhoud van Offertes, Overeenkomsten, de door Sendcloud aan de Klant verstrekte inlogcodes evenals alle correspondentie, informatie, kennis en/of documentatie die betrekking heeft op Sendcloud, aangeleverd is door Sendcloud en/of anderszins in het bezit is c.q. ter kennis is gekomen van de Klant in het kader van de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voor zover het vertrouwelijke informatie betreft die (anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de Klant) publiekelijk bekend is of ter zake waarvan Sendcloud schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gehele of gedeeltelijke opheffing van de geheimhoudingsverplichting.

 

4.3

De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet gebruiken en/of openbaren, ook niet voor marketing en/of commerciële doeleinden. De Klant behandelt de vertrouwelijke informatie met ten minste dezelfde mate van zorg als welke ze aanwendt voor haar eigen vertrouwelijke gegevens en ze maakt vertrouwelijke informatie alleen kenbaar aan derden en/of haar werknemers, voor zover dit noodzakelijk is voor het door hen uitvoeren van hun werkzaamheden en niet voordat de Klant aan die derden en/of haar werknemers een aan de in deze algemene voorwaarden vervatte geheimhouding gelijke verplichting heeft opgelegd. De Klant staat er jegens Sendcloud voor in dat die derden en/of haar werknemers deze geheimhoudingsverplichting blijvend naleven.

 

4.4

Indien de Klant uit hoofde van een verplichting krachtens de wet, een verbindend voorschrift of krachtens verbindende regelgeving bepaalde informatie openbaar moet maken, zal zij Sendcloud voorafgaand aan die openbaarmaking tijdig schriftelijk informeren.

 

4.5

De verplichting tot geheimhouding blijft ook na levering of het eindigen van een Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1

De verplichting van Sendcloud tot de verlening van Diensten bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie en de aard van de opdracht.

5.2

Sendcloud is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Sendcloud een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Sendcloud is bevoegd tot deelleveringen.

 

5.3

Indien en zodra Sendcloud door verhindering van de Klant of door enige andere aan de Klant toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de Overeenkomst is de Klant verplicht om de door Sendcloud als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden, waaronder ook de kosten verbonden aan opslag.

 

5.4

Tenzij schriftelijke anders overeengekomen zijn de door Sendcloud geleverde Producten voor risico van de Klant vanaf het moment van levering.

 

5.5

De Klant is verplicht om Sendcloud via de Website in het bezit te stellen van de adresgegevens van de ontvanger(s). Nadat Sendcloud deze gegevens heeft ontvangen, krijgt de Klant van Sendcloud zo spoedig mogelijk de beschikking over de digitale adresetiket(ten). De door Sendcloud opgegeven levertijden zijn indicatief en kwalificeren niet als fatale termijnen. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de Overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat Sendcloud beschikt over alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens.

 

5.6

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.

 

5.7

Sendcloud is zonder toestemming van de Klant gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden en de hieraan verbonden kosten aan de Klant door te berekenen. Indien de Klant derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sendcloud.

 

5.8

Elke Overeenkomst houdt de bevoegdheid in van Sendcloud om derden, waaronder, doch niet uitsluitend Vervoerders in te schakelen en om de Tarieven en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Klant te aanvaarden. Sendcloud is niet aansprakelijk voor de keuze van deze derden, voor eventuele tekortkomingen van deze derden of schade van welke aard of uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door deze derden, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sendcloud. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

5.9

Sendcloud is gerechtigd om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen, ten behoeve van onderhoud.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1

Indien de Klant verhuist dan wel het (factuur)adres, e-mailadres en/of andere gegevens van de Klant wijzigen, dan is de Klant verplicht om Sendcloud hierover tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de wijziging, schriftelijk te informeren.

 

6.2

De Klant is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de Dienst, alsmede alle door Sendcloud verlangde gegevens en informatie tijdig mede te delen aan Sendcloud.

 

6.3

De Klant is verantwoordelijk voor de apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 

6.4

De Klant vrijwaart Sendcloud ter zake alle kosten, schaden en interesten, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, al dan niet (ook) op de Klant, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, al dan niet bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van het door de Klant geleverde. De Klant is verplicht om zich hiervoor te verzekeren en verzekerd te houden en Sendcloud op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen. Iedere aansprakelijkheid van Sendcloud ter zake vorderingen van derden op de Klant is uitgesloten, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

 

6.5

De Klant is verplicht om Sendcloud alle medewerking te verlenen die dienstbaar is aan of redelijkerwijs nodig is voor de levering van de Dienst of het Product.

 

Artikel 7 Prijzen en Tarieven

7.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of aangegeven, gelden alle door Sendcloud op enig moment opgegeven prijzen exclusief btw en andere belastingheffingen of rechten.

 

7.2

De Klant is gehouden tot vergoeding aan Sendcloud van alle door Vervoerders aan Sendcloud in rekening gebrachte Tarieven die verband houden met de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend toeslagen en verzendkosten, ook wanneer dit gebeurt na levering of beëindiging van de Overeenkomst.

 

7.3

De Klant kan via zijn account een claim indienen bij een Vervoerder. Sendcloud doet haar best om ervoor te zorgen dat de claim van de Klant door de Vervoerder wordt geaccepteerd. Op Sendcloud rust ter zake een inspanningsverplichting. Sendcloud betaalt aan de Klant hetgeen de Vervoerder vergoedt naar aanleiding van een claim. Het door de Klant indienen van een claim, het door de Vervoerder al dan niet accepteren van een claim van een Klant en/of het door de Vervoerder al dan niet betalen van een vergoeding, doet niets af aan de verplichting van de Klant ex artikel 7.2 hierboven en schort deze niet op.

 

7.4

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend de Tarieven.

 

7.5

Sendcloud behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend de in lid 4 van dit artikel bedoelde factoren, daartoe aanleiding geven.

 

7.6

Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan dertig (30) dagen nadat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De Klant heeft bij tussentijdse prijswijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Sendcloud enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant.

 

7.7

Indien de Overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dit leiden tot meerkosten. Sendcloud informeert de Klant zo spoedig mogelijk over de meerkosten. Behoudens wanneer sprake is van een noodgeval, zal Sendcloud pas een aanvang maken met werkzaamheden die meerkosten met zich meebrengen, nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan.

 

Artikel 8 Betaling

8.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Facturatie geschiedt per veertien (14) dagen achteraf. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de Klant in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

 

8.2

Indien Sendcloud geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de Klant aan Sendcloud verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% en zijn alle vorderingen van Sendcloud op de Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

 

8.3

Indien Sendcloud geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Sendcloud bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, totdat betaling is geschied. Indien, zodra en voor zolang de Klant haar betalingsverplichtingen jegens Sendcloud niet tijdig nakomt, is Sendcloud gerechtigd om de Klant de toegang tot de Diensten te weigeren.

 

8.4

Indien Sendcloud geen betaling heeft ontvangen binnen de termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de Klant verplicht alle kosten aan Sendcloud te vergoeden die Sendcloud maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

a: declaraties van advoca(a)t(en) ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-;

b: de kosten van faillissementsaanvraag.

 

8.5

De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening.

 

8.6

Sendcloud zal steeds, ook tijdens de uitvoering van een Overeenkomst en ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De Klant is alsdan verplicht hieraan te voldoen. In dat geval is Sendcloud tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien Sendcloud redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen. Indien de Klant weigert om aan het door Sendcloud verlangde te voldoen staat het Sendcloud vrij om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving.

 

8.7

Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Klant dan meldt de Klant dit binnen 24 uur aan Sendcloud.

 

8.8

Indien de Klant niet de eindgebruiker van het door Sendcloud geleverde is, heeft Sendcloud het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste drie (3) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.

 

8.9

Ieder beroep van de Klant op verrekening of opschorting is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Sendcloud voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke opschorting of verrekening en de vordering ter zake waarvan wordt opgeschort of waarmee wordt verrekend door Sendcloud onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend.

 

8.10

Sendcloud kan haar in dit artikel omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de Klant gelieerde onderneming, voor enige vordering van Sendcloud op de Klant en/of een aan de Klant gelieerde onderneming. Een onderneming wordt met een andere onderneming gelieerd geacht, indien die onderneming voor 50% of meer toebehoort aan dezelfde eigenaar, dan wel voor 50% of meer direct of indirect gecontroleerd wordt door of controle uitoefent over die andere onderneming en/of voor 50% of meer met die andere onderneming tot een zelfde groep van ondernemingen behoort.

 

Artikel 9 Sendcloud abonnementen

9.1

Er bestaan vier abonnementen: Free, Lite, Growth en Premium. Het Free abonnement behelst voor de Klant geen abonnementskosten. In het kader van Free betaalt de Klant afzonderlijk de overeengekomen Tarieven voor iedere afgenomen Dienst (oftewel, voor iedere verzending op basis van een verzendcontract tussen Sendcloud en een Vervoerder). In het kader van de andere abonnementen betaalt de Klant maandelijks abonnementskosten. Bovenop het verzenden op basis van een verzendcontract tussen Sendcloud en een Vervoerder, kan de Klant op basis van een Lite, Growth of Premium abonnement ook gebruik maken van de Website en de bijbehorende features, terwijl de Klant verzendt via een eigen verzendcontract met een vervoerder. Laatstgenoemde vervoerder kwalificeert niet als Vervoerder in de zin van deze voorwaarden. De in artikel 7.3 van deze voorwaarden bedoelde claims service wordt niet verleend met betrekking tot laatstgenoemde verzendingen.

 

9.2

Door zich aan te melden voor een Lite, Growth of Premium abonnement, stemt de Klant ermee in dat hij onmiddellijk toegang krijgt tot Lite, Growth of Premium. Het Lite, Growth of Premium abonnement loopt automatisch door, zolang dit niet wordt beëindigd. De Klant kan een Lite, Growth of Premium maandabonnement maandelijks opzeggen, terwijl een Lite, Growth of Premium jaarabonnement per jaar opzegbaar is, voorafgaand aan de eerstvolgende jaarlijkse factuur.

 

9.3

Indien dit zo is aangegeven tijdens het aanmelden kan de Klant het Lite, Growth of Premium abonnement starten met een gratis proefperiode. De Klant kan Lite, Growth of Premium dan gratis proberen, gedurende veertien (14) dagen of zoals anders aangegeven tijdens het aanmelden. Tenzij de Klant het Lite, Growth of Premium abonnement vóór het einde van de proefperiode heeft opgezegd, is de Klant verplicht tot betaling van de abonnementskosten. De Klant kan de kosten en de einddatum van de proefperiode bekijken door in te loggen op de Website en via ‘Instellingen’ te klikken op de tab ‘Abonnementen’.

9.4

De abonnementskosten voor Lite, Growth of Premium evenals alle andere kosten en Tarieven die de Klant verschuldigd is vanwege het gebruik van Sendcloud worden maandelijks in rekening gebracht. De abonnementskosten worden voor de eerste keer in rekening gebracht op de dag van de start van het abonnement (naar rato). Vervolgens worden de abonnementskosten maandelijks vooraf in rekening gebracht op de eerste dag van de nieuwe maand. Het Lite, Growth of Premium abonnement start op de eerstvolgende dag na afloop van een eventuele proefperiode.

 

9.5

Het Lite, Growth of Premium abonnement kan op ieder gewenst moment opgezegd worden door in te loggen op de Website en het abonnement te deactiveren. Zodra het abonnement is gedeactiveerd is Lite, Growth of Premium niet meer beschikbaar en heeft de Klant geen toegang meer tot het betreffende abonnement. Het is mogelijk om opnieuw toegang te krijgen en te behouden tot Lite, Growth of Premium, tot de einddatum van het abonnement, door het abonnement opnieuw te activeren. De Klant dient er vervolgens voor te zorgen dat het abonnement wordt gedeactiveerd voordat de volgende factuurperiode start. Het is niet mogelijk om credits aan te vragen voor het gebruik van Diensten voor een periode die korter is dan één (1) maand. Het is evenmin mogelijk om credits aan te vragen voor een jaarabonnement. Als het abonnement wordt opgezegd, stopt het abonnement automatisch aan het einde van de lopende factuurperiode.

 

9.6

Tussentijdse eenzijdige wijzigingen door Sendcloud van de abonnementskosten en/of bijbehorende Diensten zijn te allen tijde toegestaan, zonder dat Sendcloud enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant. Een wijziging als hier bedoeld zal niet eerder ingaan dan dertig (30) dagen nadat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1

Indien Sendcloud haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zulks inclusief eventuele overeengekomen garantieverplichtingen, niet kan nakomen door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, waaronder, doch niet uitsluitend brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, internet- of computerstoringen, maatregelen opgelegd door de staat, onverwachte gebreken en/of storingen bij Sendcloud of bij Vervoerders of haar toeleveranciers dan wel een tekortkoming in de nakoming door een door Sendcloud ingeschakelde derde of een Vervoerder, heeft Sendcloud het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren.

 

10.2

Bij een direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de Klant het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Sendcloud enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1

Sendcloud is slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Sendcloud, dan wel doordat Sendcloud onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.

 

11.2

Sendcloud is in geen geval aansprakelijk indien de Klant de door Sendcloud en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

 

11.3

Sendcloud is in geen geval aansprakelijk voor schade indien de Klant zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. De Klant vrijwaart Sendcloud voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.

 

11.4

Sendcloud is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, doch niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

 

11.5

Elke vordering van de Klant op Sendcloud vervalt indien na verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering door de Klant ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen Sendcloud effectief aanhangig is gemaakt. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Klant schadeclaims schriftelijk aan Sendcloud te melden, uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken.

 

11.6

Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Sendcloud, is deze aansprakelijkheid van Sendcloud bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van Sendcloud te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Sendcloud gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Sendcloud onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid, ongeacht waarop die gebaseerd wordt, te allen tijde beperkt tot het door Sendcloud in verband met de betreffende Overeenkomst in rekening gebrachte bedrag met een maximum van

€ 10.000,–.

 

11.7

Voor zover derden die Sendcloud voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle Overeenkomsten met Sendcloud de bevoegdheid van Sendcloud in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Klant te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Sendcloud voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten

 

11.8

Sendcloud is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website of een Dienst, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. Sendcloud is nimmer aansprakelijk ter zake ongeautoriseerd gebruik van inlogcodes.

 

11.9

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sendcloud.

 

Artikel 12 Klachten

12.1

De Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Sendcloud daarvan niet binnen acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk kennis heeft gegeven. Sendcloud is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe afwijkingen.

 

12.2

Indien en voor zover Sendcloud vaststelt dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de Overeenkomst, zal – naar keuze van Sendcloud – opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de koopprijs worden toegepast. Indien en voor zover Sendcloud vervangende Producten levert, is de Klant verplicht om de gebrekkige Producten onverwijld op zijn kosten aan Sendcloud te retourneren.

 

12.3

Klachten met betrekking tot door Sendcloud verzonden facturen dient de Klant binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Sendcloud kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Klant afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.

 

12.4

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Sendcloud nimmer dat het geleverde geschikt is voor een bepaald doel.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1

Indien, zodra en voor zolang de Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens Sendcloud uit hoofde van een Overeenkomst met Sendcloud en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is Sendcloud gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om alle door Sendcloud als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de winstderving, te vergoeden. Indien en zodra de Klant in verzuim is, heeft Sendcloud het recht om de Overeenkomst met de Klant geheel of ten dele te ontbinden.

 

13.2

Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door Sendcloud alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

 

13.3

Indien en zodra de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft Sendcloud het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1

De eigendom van de door Sendcloud geleverde Producten gaat eerst op de Klant over na volledige betaling door de Klant van al hetgeen hij uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze voorwaarden aan Sendcloud verschuldigd is.

14.2

Sendcloud is, indien en zodra zij gebruik maakt van dit eigendomsvoorbehoud, bevoegd om zich het bezit van de Producten te verschaffen door onder andere het betreden van het terrein/magazijn van de Klant. De Klant verleent Sendcloud hiertoe reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht.

 

14.3

Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 

14.4

Het is de Klant toegestaan om de Producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat de Klant de Producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen jegens Sendcloud, uit welke hoofde dan ook, is nagekomen, Sendcloud in de rechten treedt van de Klant jegens diens afnemer(s). Onder deze rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle (toekomstige) vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van Producten. De Klant draagt deze rechten voor zover nodig reeds nu voor alsdan over aan Sendcloud, die deze overdracht hierbij aanvaardt.

 

14.5

In aanvulling op het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Sendcloud zich een (stil) pandrecht voor op alle aan de Klant geleverde en in eigendom nog aan Sendcloud toebehorende Producten, tot zekerheid voor de nakoming door de Klant van alle (toekomstige) vorderingen die Sendcloud, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op de Klant. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van Sendcloud mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie daarvan.

 

14.6

De Klant is verplicht om aan Sendcloud onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Sendcloud toebehorende Producten.

 

14.7

De Klant is verplicht om de in zijn bezit zijnde Producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing-, waterschade, etc. en Sendcloud op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op de naam Sendcloud, de Website en de programmatuur berusten bij Sendcloud of licentiegevers. Ieder gebruik van de voornoemde naam, Website, programmatuur of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaar maken, kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen gebruik door de Klant is verboden, zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Sendcloud. Het door de Klant doorverkopen of ter beschikking stellen aan derden van door de Klant van Sendcloud afgenomen Diensten of Producten is verboden, behoudens met de voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Sendcloud.

 

15.2

Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan de Klant geleverde Producten of Diensten berusten uitsluitend bij Sendcloud, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Klant zal geen aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit het door Sendcloud geleverde (laten) verwijderen, wijzigen of kopiëren.

 

15.3

Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of nietig mocht zijn c.q. verklaard mocht worden, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet laten en zullen Partijen overleggen en, met betrekking tot het ongeldig of nietig bepaalde, zodanig nader overeenkomen, voor zover wettelijk toegestaan, dat de betreffende bepaling wordt vervangen door geldige en rechtskracht hebbende bepalingen, met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

 

16.2

Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in de artikelen 4 (geheimhouding), 14 (eigendomsvoorbehoud) en 15 (intellectuele eigendom) van deze voorwaarden verbeurt de Klant, zonder dat daarvoor een aanmaning of andere voorafgaande verklaring noodzakelijk is, ten gunste van Sendcloud dan wel de rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel van Sendcloud een onmiddellijk opeisbare en niet voor inhouding, opschorting of verrekening vatbare boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van € 100 (zegge: honderd euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, voor zover het een doorlopende overtreding is. Zulks onverminderd de rechten van Sendcloud op schadevergoeding voor zover de schade meer bedraagt dan de totaal verschuldigde boete, het recht op nakoming, het recht om een procedure (waaronder een eventueel kort geding) te voeren, het recht om een gerechtelijk verbod te bewerkstelligen en alle overige haar uit hoofde van de wet toekomende rechten. Het boetebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente, welke verschuldigd is vanaf de dag dat de boete opeisbaar is.

 

16.3

Op alle door Sendcloud verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en/of andere internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

16.4

Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

16.5

Security. SendCloud gebruikt redelijke technische en organisatorische maatregelen om de Diensten te beschermen, zoals beschreven in de Security Policy.

16.6

Privacy. SendCloud en de Klant erkennen dat de Klant met betrekking tot de Diensten wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke en dat SendCloud persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Klant als verwerker. Sendcloud zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het toepasselijke addendum gegevensverwerking.