Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders
blijkt:
SendCloud: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SendCloud onderdeel
gevestigd aan de Insulindelaan 115, 5642 CV te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 60316721;
diensten: de diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden
geleverd;
product: het product dat SendCloud in het kader van de overeenkomst aan de klant
levert, zoals, maar zeker niet beperkt tot, verzending en verpakkingsmaterialen;
klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met SendCloud een overeenkomst
aangaat;
overeenkomst: de overeenkomst tussen SendCloud en de klant;
website: de website www.SendCloud.nl, die door SendCloud wordt beheerd.
Artikel 2 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen SendCloud en
de klant waarop SendCloud deze algemene voorwaarden van toepassing heeft
verklaard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met SendCloud voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. SendCloud en de klant zullen dan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
SendCloud is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is SendCloud daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
Een samengestelde prijsopgave verplicht SendCloud niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door de klant vertrouwelijk te worden
behandeld.
Artikel 4 Registratie, gegevens van de klant en inlogcodes
Om gebruik te kunnen maken van diensten dient de klant zich via de website te
registreren. Nadat SendCloud de klant heeft goedgekeurd, ontvangt de klant een
bevestigingsmail en kan de klant gebruik maken van de diensten.
Alle gegevens die de klant tijdens de registratie aan SendCloud verstrekt dienen juist en
volledig te zijn.
De klant dient door SendCloud verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg te
behandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
SendCloud kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde
derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
De diensten die SendCloud levert staan duidelijk op de website omschreven.
SendCloud zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren.
SendCloud is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst indien de klant de
door SendCloud verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door
SendCloud gewenst, heeft verstrekt.
SendCloud heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving
aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van
derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
Voor de levering van de diensten is SendCloud afhankelijk van de dienstverlening van
PostNL of DHL. SendCloud is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit
welken hoofde ook, veroorzaakt door de dienstverlening van PostNL, DHL, Bpost of een
andere vervoerder.
SendCloud is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten
gebruik te stellen.
Artikel 6 Meerkosten
Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien
er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De
klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten. SendCloud
zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich
meebrengen nadat de klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een
noodgeval.
Artikel 7 Levering
De klant dient via de website SendCloud in het bezit te stellen van de adresgegevens
van de ontvanger(s). Nadat SendCloud deze gegevens heeft ontvangen, krijgt de klant
via SendCloud zo spoedig mogelijk de beschikking over de digitale adresetiket(ten).
De door SendCloud opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant
hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor
opslag, voor zijn rekening.
Eventuele verzendkosten die betrekking hebben op aan de klant geleverde producten
worden apart aan de klant in rekening gebracht.
Artikel 8 Wijziging bedrijfsgegevens
Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de klant wijzigt,
dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of
vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de
e-mail aan SendCloud mede te delen.
Artikel 9 Verplichtingen van de klant
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SendCloud aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SendCloud ter
beschikking worden gesteld.
De klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een
printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de
dienst.
Indien de klant gegevens aan SendCloud ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan
de door SendCloud voorgeschreven specificaties.
De klant is gehouden SendCloud onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang
kunnen zijn.
De klant vrijwaart SendCloud voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant
toerekenbaar is.
De klant zal alle medewerking verlenen aan SendCloud welke redelijkerwijze van hem
verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de dienst.
Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn
alle kosten die SendCloud daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.
Artikel 10 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt,
zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
De klant dient de tarieven van SendCloud niet aan derden bekend te maken.
Artikel 11 Prijzen en vergoedingen
Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen,
belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van PostNL of DHL, etc. Indien na
totstandkoming van de overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde
kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is SendCloud gerechtigd haar prijzen of
tarieven aan te passen. De klant wordt hiervan tijdig schriftelijk of via de e-mail op de
hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven,
dan staat het de klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van SendCloud.
Toeslagen van de betreffende derde partijen waarmee SendCloud samenwerkt worden
achteraf doorberekend aan de klant.
Artikel 12 Betaling
De klant dient de van SendCloud ontvangen facturen te betalen binnen 8 dagen na de
factuurdatum.
Facturatie geschiedt per 14 dagen achteraf.
Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door SendCloud ten minste
eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van
rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in
verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn
de vorderingen van SendCloud op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 13 Overmacht
SendCloud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant,
indien SendCloud daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te
wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend:
storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen,
uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander
derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt
mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor
het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop SendCloud geen
(beslissende) controle kan uitoefenen.
In geval van overmacht zal SendCloud vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting
tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal
van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het
geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting
van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of
gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel SendCloud als de klant, eventueel
onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te
benutten.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische
onjuistheden en/of typfouten bevatten.
SendCloud kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze
algemene voorwaarden;
enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
SendCloud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SendCloud is
uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
SendCloud is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de klant het adresetiket
verkeerd heeft gebruikt.
SendCloud is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere
zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in
strijd met de gebruiksaanwijzing van het product.
In geen geval is SendCloud aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is
bestemd.
Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door SendCloud geleverde
product, sluit SendCloud iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en
eventuele (gevolg-) schade.
SendCloud garandeert niet dat de website vrij is van storingen. De klant erkent dat de
dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. SendCloud zal pogen
een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de
onderbreking te herstellen. SendCloud is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit
uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.
SendCloud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
SendCloud in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten
vinden.
SendCloud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien SendCloud aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van SendCloud beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van SendCloud gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid
van SendCloud beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SendCloud of
haar ondergeschikten.
Artikel 15 Klachten en verjaring
Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs
ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of via de e-mail bij SendCloud te zijn
ingediend.
Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant SendCloud de gelegenheid te geven om
alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend
product te leveren.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het
leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal SendCloud slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens
SendCloud vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
SendCloud kan aanwenden.
Artikel 16 Opschorting en ontbinding
SendCloud is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen
uit de overeenkomst niet nakomt.
Voorts is SendCloud bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
SendCloud is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst SendCloud ter
kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
SendCloud is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van
betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt
verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan
zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder
curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SendCloud op de
klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SendCloud de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van SendCloud,
totdat alle vorderingen die SendCloud op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn
betaald.
Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de
producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SendCloud te bewaren.
SendCloud is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en
nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt
te gaan verkeren. De klant zal SendCloud te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de
rechten van SendCloud.
Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten
Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en
waar het door SendCloud aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij
SendCloud. Het is de klant niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen,
openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
Artikel 19 Beveiliging en internet
SendCloud zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen
tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de
door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar SendCloud kan ter zake geen
garantie geven.
Artikel 20 Slotbepalingen
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de
overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft
aanvaard.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke overeenkomst tussen SendCloud en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SendCloud worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SendCloud gevestigd
is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Door gebruik te maken van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close